Goldschmidt 52"

Goldschmidt 52"

  • 52' front wheel
  • oval frame
  • fastest in the world
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon

©Copyright 2018 Kisapati-Velo